Εκτύπωση

Στα πλαίσια των Σεμιναρίων Εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών που διοργανώνει το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων Ε.Μ.Π., το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής έχει αναλάβει την πραγματοποίηση των ακόλουθων μαθημάτων:

 

Σεμινάριο Επιθεωρητών Κτιρίου

Κύκλος 1 - Ενότητα 2: Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου

2.1 Υποχρέωση εκπόνησης Μ.Ε.Α..
2.2 Δομή και ενότητες Μ.Ε.Α..
2.3 Ανάλυση περιεχομένων κάθε ενότητας: Τεκμηρίωση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, Μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας κτιρίου, Τεκμηρίωση εφαρμογής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, Υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης και κατάταξης κτιρίου.
2.4 Παρουσίαση και ανάλυση παραδειγμάτων.
Ώρες: 4

Κύκλος 2 - Ενότητα 3: Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίου

3.1 Ανάθεση ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοση αριθμού πρωτοκόλλου.
3.2 Αναλυτική αναφορά στην συλλογή πληροφοριών και στοιχείων του κτιριακού κελύφους και των Η/Μ εγκαταστάσεων που απαιτούνται  για  τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, αντιμετώπιση έλλειψης στοιχείων.
3.4 Έλεγχος τήρησης των ελάχιστων προδιαγραφών του Κ.ΕΝ.Α.Κ. για τα νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια.
3.7 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοση (Π.Ε.Α) κτιρίων, περιεχόμενα, ηλεκτρονική υποβολή.
Ώρες: 3

Σεμινάριο Επιθεωρητών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Κύκλος 1 - Ενότητα 2 - Σχεδιασμός εγκαταστάσεων ψύξης και κλιματισμού κτιρίων

2.1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του κλιματισμού.
2.2 Ψυχρομετρία, ψυχρομετρικοί όροι θερμοκρασίας και υγρασίας αέρα, ψυχρομετρικός χάρτης.
2.3 Μεταβολές καταστάσεως του αέρα, θέρμανση ψυχρού αέρα, ψύξη υγρού αέρα με ή χωρίς αφύγρανση, αδιαβατική ανάμιξη δυο ρευμάτων υγρού αέρα, αδιαβατική ύγρανση υγρού αέρα.
2.4 Ψυκτικοί κύκλοι.
2.5 Ψυκτικές μηχανές, αντίστροφος κύκλος Carnot, θεωρητικός ψυκτικός κύκλος συμπίεσης ατμών. Πολυβάθμιος ψυκτικός κύκλος συμπίεσης ατμών, κύρια ψυκτικά συστήματα και εξαρτήματα αυτών, ψυκτικά μέσα, ψυκτικές μηχανές απορρόφησης.
2.6 Γενικές αρχές σχεδίασης εγκαταστάσεων ψύξης - κλιματισμού κτιρίου.
2.7 Υπολογισμός του θερμικού και ψυκτικού φορτίου κτιρίου.
2.8 Υπολογισμός εγκατάστασης κλιματισμού, κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, τοπικών κλιματιστικών μονάδων ανεμιστήρα - στοιχείου (fan coils), αεραγωγών και στομίων, ψυκτικού συγκροτήματος (υδρόψυκτο - αερόψυκτο), πύργου ψύξεως, δικτύων σωληνώσεων και αντλιών, τοπικών μονάδων διαιρούμενου τύπου (split system), εγκαταστάσεων κεντρικού & ημι-κεντρικού κλιματισμού, συστημάτων μεταβαλλόμενης παροχής του ψυκτικού μέσου (VRV), κ.ά..
2.9 Παραδείγματα υπολογισμού κλιματιστικής εγκατάστασης κτιρίου.
Ώρες: 10


Κύκλος 2 - Ενότητα 2: Επιθεώρηση εγκατάστασης ψύξης και κλιματισμού. 

2.1 Γενική περιγραφή της διάρθρωσης της εγκατάστασης κλιματισμού και των επί μέρους κλιματιστικών μονάδων.
2.2 Ψυκτικό συγκρότημα, βρόγχος αέρα, βρόγχος κρύου νερού, βρόγχος ψύξης, βρόγχος απόρριψης θερμότητας, βρόγχος ελέγχου.
2.3 Εκτίμηση της καταλληλότητας του υπάρχοντος συστήματος κλιματισμού.
2.4 Συστήματα κλιματισμού, κατάταξη συστημάτων, συνήθεις εφαρμογές κλιματισμού.
2.5 Καταγραφή και εκτίμηση καταλληλότητας του επιμέρους εξοπλισμού που αποτελεί ένα σύστημα κλιματισμού.
2.6 Αξιολόγηση της λειτουργίας της εγκατάστασης ψύξης.
2.7 Μελέτη του κύκλου ψύξης με μηχανική συμπίεση ατμών, εκτίμηση της ισχύος, σε ψυκτική μονάδα με μηχανική συμπίεση ατμών, μέτρηση της υπερθέρμανσης στο στοιχείο ενός εξατμιστή, πλήρωση, έλεγχος διαρροών, επεμβάσεις σε εξοπλισμό παραγωγής ψύξης.
2.8 Αυτοματισμοί, όργανα ελέγχου, αντιστάθμιση.     
2.9 Έλεγχος του δικτύου διανομής και τερματικών μονάδων ψύξης – κλιματισμού.
2.10 Υπολογισμός της απόδοσης κλιματιστικών μονάδων με μετρήσεις από την πλευρά του νερού, μέτρηση του συντελεστή συμπεριφοράς (C.O.P) μιας μονάδας κλιματισμού, μέτρηση της παροχής αέρα σε στόμιο προσαγωγής, μέτρηση της ταχύτητας και της μάζας του αέρα σε αεραγωγό.
2.11 Έλεγχος αεραγωγών και σωληνώσεων, απαιτήσεις για τα μηχανοστάσια κλιματισμού, έλεγχος συντήρησης.
2.12 Διαδικασία επιθεώρησης, όργανα και μετρήσεις, αξιολόγηση μετρήσεων, Έντυπα Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού.
2.13 Συστάσεις, υποδείξεις.
2.14 Σύνταξη Έκθεσης Επιθεώρησης εγκατάστασης κλιματισμού.
Ώρες: 12