Εκτύπωση

Τα αντικείμενα ενδιαφέροντος του εργαστηρίου συνίστανται σε:

Τα παραπάνω αντικείμενα βρίσκουν εφαρμογή στην μελέτη και βελτιστοποίηση των εξής συστημάτων και μηχανών :