Εκτύπωση

Διάρκεια έργου

 

2008-2012

1

Χρηματοδότηση

 

Leonardo Lifelong Learning Program

Ιστοσελίδα έργου

 

http://www.realskillseurope.eu/

Σύντομη περιγραφή

Ενεργειακή και περιβαλλοντική επίπτωση των διαρροών ψυκτικών μέσων. Συνηθέστερες διαρροές. Τρόπους αποφυγής των διαρροών. Μετρητικές διατάξεις εντοπισμού διαρροών. Ανάπτυξη εκπαιδευτικής πλατφόρμας με στόχο τόσο την εκπαίδευση όσο και την αξιολόγηση των τεχνικών που ασχολούνται με τη συντήρηση και την κατασκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων, εναρμονισμένη με ευρωπαϊκές οδηγίες.

2 3