Τα αντικείμενα ενδιαφέροντος του εργαστηρίου συνίστανται σε:

  • Σχεδιασμός, ανάλυση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση θερμοδυναμικών συστημάτων και κύκλων,
  • Σχεδιασμός, ανάλυση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση κλιματιστικών συστημάτων ανοικτού εξατμιστικού κύκλου με υγρό και στερεό προσροφητικό υλικό,
  • Σχεδιασμός, ανάλυση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση εναλλακτών θερμότητας,
  • Προσομοίωση και βελτιστοποίηση κλιματιστικών μονάδων απορροφήσεως με θερμικά ηλιακά συστήματα,
  • Μοντελοποίηση μηχανών Stirling,
  • Σχεδιασμός, ανάλυση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση ψυκτικών μονάδων εγχυτήρα και συνδυασμένων μονάδων απορρόφησης – εγχυτήρα,
  • Θερμοδυναμική ανάλυση μη αναστρέψιμων διφασικών διεργασιών διμερούς μίγματος.

Τα παραπάνω αντικείμενα βρίσκουν εφαρμογή στην μελέτη και βελτιστοποίηση των εξής συστημάτων και μηχανών :

  • Κλιματιστικά συστήματα ανοικτού εξατμιστικού κύκλου με υγρό προσροφητικό υλικό,
  • Κλιματιστικά συστήματα ανοικτού εξατμιστικού κύκλου με στερεό προσροφητικό υλικό,
  • Κλιματιστικά συστήματα κλειστού εξατμιστικού κύκλου απορρόφησης,
  • Ηλιακός κλιματισμός,
  • Μηχανές Stirling, 
  • Συστήματα αφαλάτωσης αντίστροφης ώσμωσης,
  • Συστήματα θερμικής αφαλάτωσης. 
   
© ALLROUNDER