Έτος εγκατάστασης

 

 2011

Μέγιστη παραγωγή νερού

 

 150 lt/ h

Φίλτρα άμμου

 

 5 μμ, 20μm

Ονομαστική ισχύς αντλίας

 

 2.2kW

Μετρητικά Συστήματα

 

 3 ροομετρητές, 4 μανόμετρα  

Poster Reverse Osmosis

Η χρήση μονάδων αφαλάτωσης για την παραγωγή καθαρού νερού (πόσιμου ή αποσταγμένου) από υφάλμυρο ή θαλασσινό νερό τα τελευταία χρόνια ως η πιο αξιόπιστη λύση στην ουσιαστική αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Χώρες της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, όπως η Ισπανία, η Μάλτα και η Σαουδική Αραβία καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών τους σε νερό με τη χρήση συστημάτων αφαλάτωσης. Επιπλέον, και χώρες που χαρακτηρίζονται από συνεχή πληθυσμιακή αύξηση και ραγδαία αναπτυσσόμενη βιομηχανία, όπως η Ινδία και η Κίνα, έχουν ξεκινήσει να επενδύουν δυναμικά σε μονάδες αφαλάτωσης για τη παραγωγή καθαρού νερού.

1

2

Οι τεχνολογίες αφαλάτωσης μπορούν να πραγματοποιηθούν με δύο μεθόδους, τη θερμική μέθοδο και τη μέθοδο των μεμβρανών:

  • Κατά τη θερμική μέθοδο, το νερό αλλάζει τουλάχιστον δύο φορές φάση, καθώς περνάει από την υγρή στην αέρια φάση και αντίστροφα, μέχρις ότου να συμπυκνωθεί και πάλι σε υγρή μορφή. Η απόσταξη και η λιγότερο χρησιμοποιούμενη κρυστάλλωση είναι οι δύο θερμικές μέθοδοι αφαλάτωσης. Τα είδη της απόσταξης είναι: πολυβάθμια εκτόνωση Multi-Stage Flushing MSF, πολυβάθμια εξάτμιση Multiple EffectDistillation MED, εξάτμιση με επανασυμπίεση ατμών Vapour Compression VC και ηλιακή απόσταξη Solar Distillation SD.  
  • Κατά τη μέθοδο των μεμβρανών, το νερό βρίσκεται σε μία μόνο φάση, την υγρή και χρησιμοποιούνται μεμβράνες για το διαχωρισμό των αλάτων και των λοιπών προσμίξεων. Τα είδη της μεθόδου αυτής είναι η ηλεκτροδιάλυση Electrodialysis ED/EDR και η αντίστροφη ώσμωση Reverse Osmosis RΟ.
   
© ALLROUNDER