Βασικές έννοιες και ορισμοί. Πρώτο Θερμοδυναμικό Αξίωμα. Τέλειο Αέριο. Κυκλικές Μεταβολές. Κύκλος Carnot τελείου αερίου. Αναστρέψιμα και μη φαινόμενα. Δεύτερο Θερμοδυναμικό Αξίωμα. Κύκλος Carnot οποιουδήποτε εργαζόμενου μέσου. Θερμοδυναμική κλίμακα θερμοκρασιών. Εντροπία. Διαγράμματα Τ-S και Η-S (Μοllier). Θερμοδυναμική Πιθανότητα, θεωρητική εντροπία ανάμιξης. Εντροπία μη αναστρέψιμων μεταβολών. Σχέσεις Maxwell και Τds, Θερμοδυναμική δυο φάσεων, Ατμοποίηση, Διάγραμματα. Πίνακες Ατμών, πραγματικά αέρια, θερμοδυναμική παράσταση αναστρέψιμων διεργασιών, Στραγγαλισμός Joule-Thomson, Καταστατικές εξισώσεις (Εξίσωση VDW), Θερμοχωρητικότητα πραγματικών αερίων, θερμοδυναμικοί κύκλοι, Μονοδιάστατη ροή.

Βαθμολόγηση: Εξετάσεις 100%. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ            

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α' ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (2ΟΣ  ΘΝ).            

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΡΙΤΟΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (3ΟΣ ΘΝ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΙΟ       

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΗΧΑΝΕΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΚΑΥΣΕΩΣ               

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΚΥΚΛΟΣ  STIRLING

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΛΛΑΓΗ ΦΑΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ (ΡΕΥΣΤΩΝ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΘΕΩΡΙΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ          

ΚΥΚΛΟΣ RANKINE

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ – ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

Ιδανικά και μη μίγματα. Μερικές γραμμομοριακές ιδιότητες. Θερμοδυναμική ταξινόμηση μιγμάτων. Αραιά διαλύματα. Ενεργότητα. Συντελεστής ενεργότητας απείρως αραιών διαλυμάτων. Εξισώσεις υπέρβασης ελεύθερης ενθαλπίας. Ανάμιξη δυο μιγμάτων. Θερμότητα ατμοποιήσεως μίγματος. Ισενθαλπικός στραγγαλισμός μίγματος. Κατστατική εξίσωση αμοιβαίων δράσεων αερίων μιγμάτων. Αζεοτροπικά μίγματα. Κανονικά διαλύματα. Απορρόφηση αερίων. Πύργοι απορροφήσεως. Μέθοδοι διαχωρισμού διμερών μιγμάτων. Μονάδες ενσιχύσεως - εξαντλήσεως. Μέθοδοι McCabe-Thiele και Ponchon. Στήλες διακοπτόμενης λειτουργίας. Πλήρως και μερικώς αναμίξιμα υγρά μίγματα. Ισορροπία υγρής/στερεής φάσεως διμερούς μίγματος. Ψυχρομετρία.

Ετήσιος αριθμός φοιτητών (μ.ο. 5ετίας): 100

Βαθμολόγηση: Εξετάσεις 100%.

Ενεργειακή και περιβαλλοντική επίπτωση των διαρροών ψυκτικών μέσων. Συνηθέστερες διαρροές. Τρόπους αποφυγής των διαρροών. Μετρητικές διατάξεις εντοπισμού διαρροών.  Μονοβάθμια και διβάθμια συστήματα απορρόφησης με LiBr, LiCl. Συστήματα προσρόφησης με silica gel και zeolite.

Ετήσιος αριθμός φοιτητών (μ.ο. 5ετίας): 50

Βαθμολόγηση: Εξετάσεις 70%, Εργασίες-Εργαστήρια 30%.

Προγραμματισμός με το λογισμικό Mathcad  και χρήση του σε ενεργειακές εφαρμογές-τεχνολογίες αιχμής. Περιγραφή μονάδων απορρόφησης, επέκταση σε μονάδες διπλής δράσης, ψυχρομετρικός χάρτης, συνθήκες θερμικής άνεσης σε κτήρια, ψυκτικές μηχανές, συστήματα αφύγρανσης με στερεά και υγρά αφυγραντικά υλικά, προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία σε επιφάνειες, μέθοδος F-Chart, ενεργειακή ανάλυση κτηρίου βασισμένη στον ΚΕΝΑΚ . Το μάθημα διεξάγεται στο Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών (ΕΠΥ).

Ετήσιος αριθμός φοιτητών (μ.ο. 5ετίας): 40

Βαθμολόγηση: Εξετάσεις 70%, Εργασίες-Εργαστήρια 30%.

   
© ALLROUNDER